Zásady ochrany osobních údajů


Vyplněním a odesláním registračního formuláře dáváte souhlas provozovateli webu (dále jen „Zpracovatel údajů“) a zároveň pořadateli závodu (dále jen „Správce údajů“) se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. U zpracovatele údajů platí interní pravidla určující, které údaje mohou být veřejné/neveřejné, kteří správci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Lukáš Mašek se sídlem Pomezí 142, 56971 Pomezí zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Pomezí 142, 56971 Pomezí
  e-mail: casovka2020@luciash.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.Za účelem plnění smlouvy zpracovatel údajů zpracovává:

 • povinné údaje vyplněné v přihlašovacím formuláři – jméno, příjmení, místní příslušnost (místo, obec, město), kategorie (dle ročníku narození a pohlaví) a e-mailová adresa (neveřejný údaj)
 • údaje o provedených platbách (zaplaceno/nezaplaceno)
 • případně další volitelné údaje - teamová příslušnost (team)
 • provozní cookies webu

Účel zpracování osobních údajů


Údaje zpracováváme pro tyto účely:

 1. za účelem registrace do závodu (zařazení do kategorie, zobrazení ve startovní listině, odeslání pokynů k platbě startovného a informací k závodu),
 2. prezentace závodníků do závodu
 3. měření závodu a zobrazení ve výsledkových listinách (webové stránky, PDF, XLS...)
 4. pro marketingové účely Správce údajů - zasílání informací k závodu, informací o konání dalších ročníků


Zdroje osobních údajů


Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při poskytování služeb vámi požadovaných, nebo které sami svou aktivitou při čerpání námi poskytovaných služeb vytváříte. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?


Zpracovatel údajů zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinný osobní údaje zpracovávat.

Jaká máte práva?

 1. Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů.
 2. Právo na opravu osobních údajů - Máte právo na opravu změněných osobních údajů, nebo nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu.
 3. Právo na výmaz osobních údajů - Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které by zpracovatel zpracovával neoprávněně.
 4. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 6. Právo na odvolání uděleného souhlasu - Pokud jste udělili zpracovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, e-mailové adresy, šifrování, zálohy
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním přihlášky k závodu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 29. 7. 2020.